IP “GLOSARIJUM”
11001 BEOGRAD,
Poštanski fah 161
Tel./faks (011) 2182-163,2623-879, 2630-643,

u hotelu “Breza” u Vrnjačkoj Banji organizuje dva savetovanja i to:

I SAVETOVANJE
ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
(14-16. IV 2008. godine)

II SAVETOVANJE
VEŠTAČENJA - SPORNA PITANJA
(17-19. IV 2008. godine)

 

I SAVETOVANJE
ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
(14-16. IV 2008. godine)

T e m e:
* Sporovi u primeni Zakona o radu
* Sporovi o usklađivanju propisa u oblasti rada
* Diskriminacija u oblasti rada
* Ustavni sud o propisima iz radnih odnosa
* Ustavna žalba zbog povrede prava iz radnog odnosa
* Praksa Vrhovnog suda u sporovima iz radnih odnosa
* Zaštita prava iz radnog odnosa u upravnom sporu
* Praksa Višeg trgovinskog suda u rešavanju poststečajnih radnih sporova
* Ostvarivanje prava zaposlenih posle pokretanja stečajnog postupka
* Praksa Agencije za mirno rešavanje radnih sporova
* Sindikat u zaštiti prava zaposlenih
* Zaštita u radnim sporovima
* Zastupanje u upravnim sporovima iz radnog odnosa
* Medijacija u radnim sporovima
* Mobing i kako ga sprečiti
* Zaštita prava invalida u radnom odnosu
* Reintegracija i supstitucija reintegracije
* Položaj i zaštita prava preduzetnika
* Radno-pravni status zaposlenih u stečaju
* (Ne)diskriminacija u oblasti rada

Autori su: Prof. dr Zoran Ivošević, Snežana Andrejević, Ruža Urošević, Gordana Ajnšpiler-Popović, Jablan Obradović, Dejan Kostić, dr Rajko Kosanović, mr Sanja Paunović, Milan Ivošević, Mira Rašić, prof. dr Leposava Karamarković, Vera Kondić, mr Vesna Stojanović, prof. dr Nebojša Šarkić, Aleksandar Marković, Gordana Vićentijević, mr Dragiša Slijepčević, prof. dr Mile Dmičić.


II SAVETOVANJE
VEŠTAČENJA - SPORNA PITANJA
(17-19. IV 2008. godine)

T e m e:

* Veštačenje kao dokazno sredstvo
* Veštačenje u kaznenim postupcima
* Utvrđivanje osnova i visine štete
* Veštačenja u postupku stečaja i privatizacije
* Veštačenja u izvršnom postupku
* Veštačenja u vanparničnom postupku
* Grafologija i grafoskopija
* DNK veštačenje s posebnim osvrtom na pri-menu istih kod krivičnog dela protiv bezbednosti saobraćaja
* Medicinsko veštačenje
* Sporna pitanja u ekspertizama saobraćajnih nezgoda sa pešacima
* Veštaci u pretkrivičnom i krivičnom postupku
* Finansijska veštačenja

Autori su:
Prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr Leposava Karamarković, Mladen Nikolić, dr Milena Trgovčević-Prokić, prof. dr Živojin Aleksić, Dragan Obradović, prof. dr Zoran Stanković, dr Stojan Stojanović, mr Miroslav Busarčević, prof. dr Dragomir Đorđević
 

Cena kotizacije za savetovanje “ZAŠTITA PRAVA IZ OBLASTI RADA” iznosi 11.760,00 dinara + PDV (166 EUR ili 316 KM).
Cena kotizacije za savetovanje “VEŠTAČENJA - SPORNA PITANJA” iznosi 9.840,00 dinara + PDV (139 EUR ili 264 KM).
Cena kotizacije za OBA savetovanja iznosi 19.200,00 + PDV (271 EUR ili 515 KM).

Za prisustvovanje većeg broja učesnika (preko dva) iz jednog preduzeća ili ustanove odobravamo popust od 10%.
Pretplatnicima časopisa odobravamo popust od 10% po broju pretplata.
Smeštaj učesnika obezbeđen je u hotelu “Breza” i to: za smeštaj u 1/1 sobi po ceni od 2.540,00 din. (33 EUR ili 63 KM), za smeštaj u 1/2 sobi po ceni od 2.120,00 din. (28 EUR ili 53 KM) po osobi i za smeštaj u 1/3 sobi po ceni od 1.880,00 (25 EUR ili 47 KM) po osobi.

Cene smeštaja su date na bazi punog pansiona. Korišćenje pansionskih usluga za prvo savetovanje počinje 13.IV 2008. za drugo savetovanje počinje 16. IV 2008. godine.
Rezervacija smeštaja vrši se isključivo preko organizatora savetovanja na tel./faks (011) 2182-163, 2623-879, 2630-643.
Prijava učešća vrši se na adresu:
IP “Glosarijum”, 11001 Beograd, Rige od Fere 12, p.fah 161,
ili e-mail adresa: glosarijum@glosarijum.com
U okviru savetovanja organizovaće se stručne konsultacije po pojedinim temama u popodnevnim časovima.

Napomena: Svi zainteresovani mogu svoja pitanja uputiti Redakciji časopisa i pre održavanja savetovanja, kako bi predavači blagovremeno pripremili odgovore.

“GLOSARIJUM”
POŠTANSKI FAH 161
11001 BEOGRAD

jordan 11 low bred jordan 11 low bred low bred 11s cement tongue 5s jordan 5 cement tongue jordan 5 space jam low bred 11s space jam 5s jordan 5 space jam low bred 11s jordan 5 cement tongue low bred 11s jordan 5 space jam space jam 5s space jam 5s space jam 5s jordan 5 space jam cement tongue 5s jordan 5 cement tongue cement tongue 5s jordan 13 low bred low citrus 11s jordan 11 low citrus low citrus 11s Jordan retro 11 Jordan retro 11 low citrus 11s jordan 13 low bred low citrus 11s low bred 13s jordan 5 space jam Jordan retro 11 low citrus 11s jordan 13 low bred Jordan retro 11 low citrus 11s jordan 5 space jam jordan 13 low bred Jordan retro 11 Jordan retro 11